Gävle Energi kliver in som ny huvudpartner för World Cup Volt Hockey

Publicerad: 6/1

Organisationen för World Cup Volt Hockey är är oerhört glada och stolta över att kunna presentera ytterligare en huvudpartner för World Cup Volt Hockey. Ett partnerskap som ger resurser för att leverera ett evenemang av högsta klass. En riktig glad nyhet som direkt på det nya året ger signaler om att arbetet trots motiga omvärldslägen går i rask takt framåt. 

 - Svensk innebandy ska vara någonting mer, vi vill vara mer än ett sport och World Cup Volt Hockey ska också vara någonting mer än bara ett Parasport evenemang. Tillsammans med våra huvudpartners är målsättningen att skapa ett hållbart, grönt, innebandyevenemang i världsklass, det här partnerskapet är otroligt viktigt för oss, säger Christer Ringh, initiativtagare för World Cup Volt Hockey.

Det är tillsammans med våra samarbetspartners som World Cup Volt Hockey ska bli något mer än bara ett evenemang. Med en hållbarhetsstrategi i fler dimensioner är målsättningen är att främst nå nya målgrupper och skapa fler fritidsaktiviteter och därmed bidra till en för förbättrad folkhälsa. Förutom evenemanget som mötesplats och plattform kommer också uppsökande verksamhet i regionen etableras och utökat stöd för fler föreningar att bedriva och etablera verksamhet för personer med funktionsnedsättningar. 

Nu kliver Gävle Energi som huvudpartner till World Cup Volt Hockey. Ett långsiktigt avtal som sträcker sig ända fram till 2025. En tydlig signal om att man vill vara med och hålla i taktpinnen i inkluderingsutvecklingen.

 - World Cup Volt Hockey och den organisation som finns runt ”eventet” känns både unikt och engagerande. Det här kommer att sätta Gävle på kartan inom mångfald och inkludering, vilket skapar stor attraktion, säger Malin Eriksson, marknadschef på Gävle Energi. 

Gävle Energi är ett kommunalägt aktiebolag som ägs av Gävle kommun. Energibolaget har anor ända sedan slutet av 1800-talet och sköter idag drift och underhåll av kommunens elnät men har även flera andra verksamheter som exempelvis elmarknad, elproduktion, fjärrvärme, fjärrkyla och bredband via fiber. 

 - Gävle Energi är en samhällsviktig funktion när det gäller de infrastrukturella tjänster vi levererar till samhället. Vår drivkraft är även att bidra till ökad livskvalitet för alla som bor och verkar i regionen och göra Gävle till en attraktiv stad inom flera områden. Att aktivt delta där det händer positiva saker i föreningslivet är ett sätt för oss att bidra, säger Eriksson. 

World Cup Volt Hockey som anordnas i september 2022 blir den tredje upplagan av mötesplats sett till de två tidigare Pregames som har genomförts trots tuffa omständigheter. Nu blir det dock på riktigt den första, världsunika sammankomsten där förhoppningvis lag från nordens grannländer och lag från Kanada är på plats i Gävle. 

 - Förhoppningen är också att över tid kunna bygga en toppnordisk mötesplats och forum för nätverk och erfarenhetsutbyte där tillgänglighetsfrågan verkligen sätts i centrum, en möjlighet som Gävle Energi nu är med och bidrar till, här man visar också att man menar allvar med satsningen och att det är en långsiktig, vi är oerhört glada, avslutar Ringh. 

För frågor och kontakt: 

World Cup Volt Hockey: Christer Ringh, christer@wcvh.se 

Gävle Energi: Malin Eriksson, malin.eriksson@gavleenergi.se

Mer info: http://wcvh.se

English version

Gävle Energi steps in as the new main partner for World Cup Volt Hockey

The organization for World Cup Volt Hockey is extremely happy and proud to be able to present another main partner for World Cup Volt Hockey. A partnership that provides resources to deliver a top-class event. A really happy news that directly in the new year gives signals that the work is progressing at a rapid pace despite difficult external conditions.

- Swedish floorball should be something more, we want to be more than a sport and World Cup Volt Hockey should also be something more than just a Parasport event. Together with our main partners, the goal is to create a sustainable, green, world-class floorball event, this partnership is incredibly important to us, says Christer Ringh, initiator of World Cup Volt Hockey.

It is together with our partners that World Cup Volt Hockey will be something more than just an event. With a sustainability strategy in more dimensions, the goal is to primarily reach new target groups and create more leisure activities and thereby contribute to improved public health. In addition to the event as a meeting place and platform, outreach activities in the region will also be established and increased support for more associations to conduct and establish activities for people with disabilities.

Gävle Energi is now the main partner in World Cup Volt Hockey. A long-term agreement that extends until 2025. A clear signal that you want to be involved and keep the baton in the inclusion development.

- World Cup Volt Hockey and the organization that exists around the "event" feels both unique and engaging. This will put Gävle on the map in diversity and inclusion, which creates great attraction, says Malin Eriksson, marketing manager at Gävle Energi.

Gävle Energi is a municipally owned limited company owned by the municipality of Gävle. The energy company has been around since the end of the 19th century and today handles the operation and maintenance of the municipality's electricity network, but also has several other activities such as the electricity market, electricity production, district heating, district cooling and broadband via fiber.

- Gävle Energi is a socially important function when it comes to the infrastructural services we deliver to society. Our driving force is also to contribute to increased quality of life for everyone who lives and works in the region and make Gävle an attractive city in several areas. To actively participate where positive things happen in association life is a way for us to contribute, says Eriksson.

The World Cup Volt Hockey, which will be held in September 2022, will be the third edition of the meeting place in terms of the two previous Pregames that have been carried out despite tough circumstances. Now, however, it will really be the first, world-unique gathering where hopefully teams from the Nordic countries' neighbors and teams from Canada are in place in Gävle.

- The hope is also over time to be able to build a top Nordic meeting place and forum for networks and exchange of experience where the issue of accessibility is really put in the center, an opportunity that Gävle Energi is now involved and contributes to, here they also show that they are serious about the investment and that it is a long-term, we are extremely happy, concludes Ringh. 

 

Se alla nyheter »

Information: Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att fortsätta surfa godkänner du detta. Läs mer

OK