Collen AB är ny huvudpartner för World Cup Volt Hockey / New main partner for WCVH

Publicerad: 25/6, 2020

Collen AB är ny huvudpartner för World Cup Volt Hockey.

Vi är oerhört stolta över att tillkännage den första officiella huvudpartnern för World Cup Volt Hockey. Ett partnerskap som är viktigt och ger oss resurser för att leverera ett evenemang av högsta klass.

- Collen är moderna och tror på bra samarbete, vi har många gemensamma frågor på vår samhällsagenda och vi är mycket glada över att man vill vara med oss ​​på denna resa. Säger Christer Ringh, en av arrangörerna.

Collen AB är ett familjeägt företag som etablerades i Irland 1810 med ett starkt rykte för byggnadskvalitet och excellens.

Hållbarhet har varit en etablerad praxis för Collen sedan start och den arbetar mant aktivt med i lokala samhällen för att främja ömsesidigt stödjande metoder. Collen har en lång och stolt tradition att stödja det lokala samhället på Irland och är mycket glad över att engagera sig i ett antal projekt som hjälper till att öka medvetenheten och medlen för lokala välgörenhetsinsatser och samhällsansvarstagare. Detta är inte annorlunda för sina europeiska verksamheter. Den 8 november 2019 gjordes en presentation av medel som samlats in för ett välgörenhetscykelprojekt som genomförts av Collen AB-teamet till med lokala välgörenhetsorganisationer i Sverige, Sörmlands Vastmanlands Parasportförbund och Västerås Stadsmission.

Detta var början på Collen AB: s samhällsengagemang och det är glädjande att tillkännage sin sponsring med KF Heros, kollaboratörerna och World Cup Volt Hockey-evenemanget.

- Vi är glada och stolta över att vara officiella huvudpartner till World Cup Volt Hockey. Evenemanget ger oss en plattformen tillsammans med de professionella och engagerade arrangörerna runt om, Noel Greaney ansvarig från Collen AB.

Collen är ett 8:e generationens familjeägda företag som grundades 1810 med huvudkontor i East Wall, Dublin sedan 1890. Insamlingsverksamhet inom företaget syftar till teambuilding-samarbete och anställdas välbefinnande samt samhällsfokus. Företaget uppmuntrar en engagerad och målmedveten arbetskraft och som en del av Collens fortsatta åtagande med att förbättra välbefinnandet på arbetsplatsen, stöder företaget initiativ inklusive välgörenhetsinsamlingsaktiviteter kring idrottsevenemang. Att involvera kollegor i evenemang som hjälper till att bidra till lokala välgörenhetsorganisationer har haft ett meningsfullt betyderlse och varje evenemang ger en känsla av tillfredsställelse och syfte för individer och organisationer.

- Evenemanget är bara en del av vår satsning på hållbarhet och det känns bra att tillhandahålla resurser för att öka fritidsutbudet för funktionshindrade. Jag hoppas att vi träffas på Gavlehov i höst, avslutar Noel Greaney.

Annars pågår arbetet med händelsen hög hastighet, snart hoppas vi kunna presentera mer spännande nyheter. Vi arbetar fortfarande med antagandet att evenemanget kommer att genomflras under hösten men om det skulle inte vara fallet eller möjligt så det finns en reservhelg planerad till mars 2021.

Tack så mycket, vi ses i höst!

 

English version

Collen AB is new main partner for World Cup Volt Hockey.

We are incredibly proud to announce the first Official Principal Partner for World Cup Volt Hockey. A partnership that is important and gives us resources to deliver an event of the highest class.

- Collen are modern and believe in great collaboration, we have many common issues on our community agenda and we are very happy that you want to join us on this journey. Says Christer Ringh, one of the organizers.

Collen AB is a family owned business established in Ireland in 1810 with a strong reputation for building quality and excellence.

Sustainability has been an established practice for Collen, and it actively works with local communities to promote mutually supportive practices. Collen has a long and proud tradition of supporting the local community in Ireland and is delighted to get involved in a number of projects which help raise awareness and funds for local charities. This is no different for its European operations. On 8th November 2019 a presentation of funds raised in a charity cycle undertaken by Collen AB team was made to two local charities in Sweden, Sörmlands Vastmanlands Parasportförbund och Västerås Stadsmission.

This was the beginning of Collen AB's community engagement and it is gratifying to announce its sponsorship with KF Heros, the collaborators and the World Cup Volt Hockey event.

- We are excited and proud to be the Official Principal Partner for World Cup Volt Hockey. The event gives us that platform together with the professional effort and the organizers around, Noel Greaney responsible from Collen AB.

Collen is an 8th generation family owned company established in 1810 with its head office in East Wall, Dublin since 1890. Fundraising activities within the Company are aimed towards team building collaboration and employee wellness as well community focus. The Company encourages an engaged and purposeful workforce and as part of Collen’s ongoing commitment to improving well-being in the workplace, the Company supports initiatives including charity fundraiser activities around sporting events. Involving colleagues in events which help contribute to local charities, has had meaningful and committed engagement and each event brings a sense of satisfaction and purpose to the individual and the organisation.

- The event is only part of our commitment to sustainability and it feels good to provide rest breaks to increase the four-time supply for people with disabilities, I hope we see you at Gavlehov in the autumn, Noel Greaney.

Otherwise is the work going on with the event high speed, soon we hope to present more exciting news. We are still working on the assumption that the touring will be dropped in the fall but that would not be the case there is a reserve weekend planned in March, 2021.

Thank You, and se you soon!

Se alla nyheter »

Information: Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att fortsätta surfa godkänner du detta. Läs mer

OK