C19 läget omöjliggör mångfaldigt internationellt deltagande / WCVH 20 will be "pregames"

Publicerad: 29/8, 2020

Det är tyvärr en verklighet, att C19 utbredningen av viruset tyvärr gör det omöjligt att genomföra World Cup Volt Hockey med internationellt, mångfaldigt och brett deltagande. Som idrotts- och evenemangs måste vi ta vårat ansvar och vi känner så klart en besvikelse men stor trygghet i det beslut vi nu kommunicerar. World Cup Volt Hockey kommer att genomföras men konceptet som nu presenteras blir annorlunda men ger också en hel del möjligheter till ökat nätverk och exponering för idrotten.

- Vi är medvetna om att många utövare och engagerade inom idrotten hade stora förväntningar och sett fram emot detta evenemang just i höst men vi ser att detta ett nödvändigt agerande. Förhoppningsvis också till det bättre. Säger Christer Ringh en av arrangörerna.

World Cup Volt Hockey 2020, blir nu istället Pregames med enbart nationella lag från Sverige var på World Cup Volt Hockey flyttas till Mars 2021. Alla konferenser och nätverk kommer att genomföras så som planerat med en förhoppning om en progression i nätverket mot våren.

- Förhoppningsvis så får vi en progression i hela evenamanget som lyfter helheten, för alla engagerade kan man se det som en dubbelfest. Vi kommer genomföra alla konferenser, vi tror att detta upplägg blir ännu bättre och den mediala uppmärksamheten stärks för sportens utbredning, säger Jakob Westerlund, Innebandyförbundet.

Till Pregames 2020 är redan fyra föreningar anmälda vilket betyder att vi har representation från både Norrköping, Umeå, Gottland och Gävle. Separat nyhet om det kommer inom kort att presenteras.

- Som huvudpartner är de sjävklart att vi står kvar med vårat stöd, vi är väldigt måna och engagerade i helhetsarbetet för idrotten med funktionsnedsättningar vilket är ett långsiktigt arbete som inte nödvändigtvis behöver få ett nedslag på grund av detta. Kortsiktigt är det så klart tråkigt men nu blir festen i mars i stället. Säger Noel Grahny, Collen Construction en av huvudpartners.

Detta medföljer att detta får följande konkreta konsekvenser:

- Konferenser och planerade mötessammankomster genomförs som planerat. Vissa delar kommer att ske digitalt. Ytterligare konstellationer planeras för 2021.

- Turneringen i oktober övergår i ett "pre-games" format och kommer vända sig till Svenska lag.

- World Cup Volt Hockey flyttas till 2021 och datumet 12-14 mars. Med förhoppning om internationellt brett deltagande.

Vi tackar alla sponsorer och samarbetspartners som står kvar med sina bidrag och insatser. Det är ovärderligt för oss om evenemanget skall bli en verklighet.

Vi önskar alla en härlig start på säsongen!

English version

It is unfortunately a reality that the C19 spread of the virus unfortunately makes it impossible to conduct World Cup Volt Hockey with international, diverse and broad participation. As sports and events, we must take our responsibility and we of course feel a disappointment but great security in the decision we are now communicating. World Cup Volt Hockey will be implemented, but the concept now presented will be different but also provides a lot of opportunities for increased network and exposure to sports.

- We are aware that many practitioners and those involved in sports had high expectations and looked forward to this event this autumn, but we see that this is a necessary action. Hopefully also for the better. Says Christer Ringh one of the organizers.

World Cup Volt Hockey 2020, will now instead be Pregames with only national teams from Sweden where at World Cup Volt Hockey will be moved to March 2021. All conferences and networks

- Hopefully we get a progression in the whole event that lifts the whole, for everyone involved you can see it as a double party. We will hold all conferences, we believe that this approach will be even better and the media attention will be strengthened for the spread of the sport, says Jakob Westerlund, Floorball Association.

Four associations have already registered for Pregames 2020, which means that we have representation from Norrköping, Umeå, Gottland and Gävle. Separate news about it will be presented shortly.

- As the main partner, they are of course that we remain with our support, we are very careful and committed to the overall work for sports with disabilities, which is a long-term work that does not necessarily have to get a hit because of this. In the short term, it is of course boring, but now the party will be in March instead. Says Noel Grahny, Collen Construction one of the main partners.

This means that this has the following concrete consequences:

- Conferences and planned meetings are carried out as planned. Some parts will be done digitally. Additional constellations are planned for 2021.

- The tournament in October changes to a "pre-games" format and will turn to Swedish teams.

- World Cup Volt Hockey is moved to 2021 and the date 12-14 March. With the hope of international wide participation.

We thank all sponsors and partners who remain with their contributions and contributions. It is invaluable to us if the event is to become a reality.

We wish you all a great start to the season!

Se alla nyheter »

Information: Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att fortsätta surfa godkänner du detta. Läs mer

OK